Zespół Fundacji SNAP

Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy

Fundacja SNAP - Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy

"I ty możesz zmienić swoje życie"

Każdy ma szansę poznać Prawdę.

Fundacja Snap z programem ,, I ty możesz zmienić swoje życie".

I. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 

      Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie: przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej, opieki i wychowania, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności oraz integracji społecznej, ukierunkowanej na:
1. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz innych środków i substancji psychoaktywnych.
2. Profilaktyka społeczna - przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym
3. Tworzenie, organizowanie i popularyzacja autorskich programów i akcji profilaktycznych, w tym:
a). „ SNAP - Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy”
b). „ Obóz profilaktyczny ”.
4. Wsparcie osób opuszczających zakłady karne i objętych procesem resocjalizacji.
5. Wsparcie osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
6. Pomoc społeczna osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  
7. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu trwałego bezrobocia (aktywizacja zawodowa i społeczna).
8. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych, edukacyjnych oraz placówek o charakterze postpenitencjarnym.
9. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności w zakresie HIV i AIDS.
10. Kreowanie i upowszechnianie postaw i zachowań społecznie pożądanych w oparciu o wartości rodzinne.
11. Działalność edukacyjna, oświatowo – kulturalna i wychowawcza, szczególnie w zakresie wspierania i pomocy rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
12. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w szczególności pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
13. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie wychowania, opieki i pomocy społecznej.
14. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja środowisk, wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych rozwojem w kierunku opieki, wychowania i pomocy społecznej.
15. Angażowanie się w kampanie ogólnopolskie zgodne z celami statutowymi Fundacji.
16. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
17. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i propagowanie zdrowego trybu życia.
18. Ekologia i ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
19. Promocja i organizacja wolontariatu.
20. Wydawanie publikacji, materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów promocyjnych w zakresie celów, dla realizacji których została powołana Fundacja.
21. Udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów finansowanych środkami zewnętrznymi wspierających finansowo realizację celów statutowych Fundacji.

22. Udział w realizacji programów integracyjnych UE.


 

Biuro Fundacji SNAP:
59-600 Lwówek Śląski, ul. Stogryna 2
kontakt: +48 504-672-900

© 2018 | SITE DESIGN BY NESTOR GUZIŃSKI & KAMILA RAUF - GUZIŃSKA