Zespół Fundacji SNAP

Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy

Fundacja SNAP - Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy

"I ty możesz zmienić swoje życie"

Każdy ma szansę poznać Prawdę.

Fundacja Snap z programem ,, I ty możesz zmienić swoje życie".

 STRZESZCZENIE ZADANIA WRAZ ZE WSKAZANIEM OBSZARU JEGO REALIZACJI:

 

     Zadanie opiera się na działalności profilaktycznej prowadzonej w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich, w Domach Dziecka, w Ośrodkach Wychowawczych) oraz w Zakładach Karnych. Profilaktyka dotyczy przestępczości i innych problemów do niej prowadzących i z nią związanych, takich, jak np. alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc, cyberprzemoc, prostytucja itp., a w Zakładach Karnych dodatkowo będzie to profilaktyka ponownych powrotów do więzień.

Działalność profilaktyczna  w placówkach edukacyjnych będzie realizowana poprzez:
-  Autorskie spotkania S.N.A.P "I ty możesz zmienić swoje życie" realizowane będą w szkołach, Ośrodkach Wychowawczych i Domach Dziecka. Są to spotkania ukierunkowane na wybrany temat, wychodzi on naprzeciw indywidualnym potrzebom danej grupy. Może być sugerowany przez psychologa lub wychowawcę klasy. Forma jest otwarta: spotkanie może być przeprowadzone w mniejszych grupach (jako cykl) lub pojedyncze spotkanie z udziałem wielu uczniów.

Przykładowe tematy: stop przemocy (cyberprzemoc, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, jak walczyć z przemocą, jej konsekwencje), uzależnienia (narkotyki, alkohol, dopalacze, papierosy, komputer, czym jest uzależnienie, gdzie szukać pomocy). Szczególny nacisk kładziemy na problem DOPALACZY, gdyż są to jedne z najbardziej niebezpiecznych oraz nie poznanych substancji uzależniających. „Normalnie o seksie w nienormalnym świecie” (spotkania dla dziewczyn - wczesna inicjacja, prostytucja, niechciana ciąża; spotkania dla chłopców - pornografia, wczesna inicjacja, niechciana ciąża), odkrywanie własnej wartości (kim jestem?, jak budować poczucie własnej wartości, rozwijać swoje talenty, jak radzić sobie w relacjach międzyludzkich).
Działalność profilaktyczna w Zakładach Karnych będzie realizowana poprzez prelekcje organizowane dla więźniów w formie warsztatów i indywidualnych spotkań, poprzez osobiste świadectwa, koncerty muzyki, audycje czy spektakle teatralne.  Zarówno w Zakładach Karnych, jak i Placówkach Edukacyjnych przekazujemy wartości chrześcijańskie.
FUNDACJA SNAP posiada bogate doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju.
Przez ostatnich kilka lat realizuje autorski program z profilaktyki uzależnień i przemocy, prowadzi wychowawczych, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach dla bezdomnych i placówkach o charakterze penitencjarnym - aresztach śledczych i zakładach karnych, itp. Fundacja Organizowała liczne Obozy Profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk wychowawczych, które owocują realną i trwałą zmianą zachowania i postaw młodzieży. Działalność profilaktyczną oraz psychopedagogiczną w szkołach, placówkach opiekuńczych. Fundacja jest sprawdzona pod względem solidności i uczciwości finansowej,  a sama Fundacja zdobyła przez ostatnie lata sympatie środowisk edukacyjnych, wychowawczych, młodzieżowych i nawiązywała owocujące współprace z pracownikami edukacji, policji i władz lokalnych, cieszy się dobrą opinią. Fundacja realizuje swój program na terenie całego kraju.

 

Biuro Fundacji SNAP:
59-600 Lwówek Śląski, ul. Stogryna 2
kontakt: +48 504-672-900

© 2018 | SITE DESIGN BY NESTOR GUZIŃSKI & KAMILA RAUF - GUZIŃSKA