Statut Fundacja SNAP

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja  SNAP - Stop Narkomanii, alkoholizmowi, przemocy ’’, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

      Piotra Szczepana Stępniaka  – zamieszkałego przy ul. Ludomiry Namysł 34
       w Odolanowie (Odolanów) zwanego dalej fundatorem,

aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza Wojtczaka
w Kancelarii Notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, ul. Sądowa 1/2, w dniu 08.09.2016r. (Repertorium A numer 3244 /2016) - działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
  o Fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu oraz ma osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Ministrem właściwym ze względu na zakres działania i cele Fundacji jest minister właściwy ds. polityki społecznej.

§ 3

1.  Siedzibą fundacji jest miasto Płońsk w woj. mazowieckim.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
     w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić  
     działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć biura, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju
      i za granicą a także przystępować do fundacji i stowarzyszeń.
4. Fundacja może współpracować z innymi instytucjami i organizacjami w kraju i za
    granicą, może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o tym  
    samym lub podobnym profilu działania.

5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
    w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę. Pieczęć ponadto może zawierać znak graficzny (logo) Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu będzie podlegał ochronie prawnej.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
  z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI.

§ 6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w zakresie: 
przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej , opieki i wychowania, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności oraz integracji społecznej, ukierunkowanej na:

 1. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz innych środków i substancji psychoaktywnych.
 2. Profilaktyka społeczna - przeciwdziałanie uzależnieniom i innym patologiom społecznym.
 3. Tworzenie, organizowanie i popularyzacja autorskich programów i akcji profilaktycznych, w tym:

        a).  „ SNAP - Stop Narkomanii, alkoholizmowi, przemocy”

  b). „ Obóz profilaktyczny ”

sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku
i propagowanie zdrowego trybu życia.

 1. Ekologia i ochrona środowiska, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu.
 3. Wydawanie publikacji, materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów promocyjnych w zakresie celów, dla realizacji których została powołana Fundacja.
 4. Udział w realizacji programów samorządowych i rządowych oraz projektów finansowanych środkami zewnętrznymi wspierających finansowo realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Udział w realizacji programów integracyjnych UE.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Działalność profilaktyczną oraz psycho – pedagogiczną prowadzoną w szkołach, placówkach opiekuńczo wychowawczych, zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, domach pomocy społecznej, ośrodkach dla bezdomnych i placówkach o charakterze penitencjarnym – aresztach śledczych                      i zakładach karnych,  itp.
 2. Zakładanie oraz prowadzenie placówek terapii ambulatoryjnej oraz stacjonarnej dla osób eksperymentujących, uzależnionych od narkotyków, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 3. Zakładanie oraz prowadzenie ośrodków readaptacyjnych dla osób opuszczających zakłady karne.
 4. Zakładanie oraz prowadzenie ośrodków readaptacyjnych dla matek samotnie wychowujących dzieci.
 5. Zakładanie oraz prowadzenie ośrodków opiekuńczych dla osób bezdomnych                      i zagrożonych bezdomnością.
 6. Organizowanie pomocy żywnościowej oraz noclegowej dla osób bezdomnych zwłaszcza w okresie zimowym.
 7. Prowadzenie Punktów Konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie programów korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 8. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez prowadzenie poradnictwa zawodowego.
 9. Organizowanie i prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, m.in. w zakresie  HIV i AIDS.
 10. Organizowanie zajęć, kursów, warsztatów, szkoleń, wydarzeń, konferencji, seminariów, pokazów, wystaw, kampanii społecznych, spotkań, a także integracyjnych programów i projektów edukacyjnych i społecznych z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 11. Organizowanie obozów, półkolonii, kolonii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 12. Organizowanie wyjazdów krajoznawczych.
 13. Udzielanie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 14.  Szkolenie terapeutów, trenerów i pracowników fundacji - organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje.
 15. Nawiązanie współpracy z osobami, które jako ambasadorzy Fundacji będą wspierać realizację jej celów.
 16. Organizowanie oraz prowadzenie imprez kulturalnych m.in. koncertów, warsztatów artystycznych oraz imprez sportowych promujących zdrowy styl życia.
 17. Działania na rzecz promocji ochrony środowiska.
 18. Współpraca i wspieranie organizacji i ośrodków zajmujących się pomocą osobom wykluczonym społecznie, tj. uzależnionym, chorym, niepełnosprawnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne itp.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez:
 2. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
 3. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III

  MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§ 9

Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową.

 1. Fundacja prowadzi odpłatną działalność sklasyfikowaną w PKD, jako:
 2. 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację.
 3. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 4. 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych                                        
                   i rekreacyjnych.
 5. 87.90.Z  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
 6. 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi.
 7. 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej  
                   niesklasyfikowana.
 1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność statutową sklasyfikowaną w PKD, jako:
 2. 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację.
 3. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 4. 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
                  i rekreacyjnych.
 5. 87.90.Z  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem .
 6. 88.91.Z  Opieka dzienna nad dziećmi.
 7. 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej             
                 niesklasyfikowana.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. majątku własnego Fundacji,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji oraz
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
 5. odsetek bankowych,
 6. działalności odpłatnej,
 7. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady Fundacji podjętą na wniosek Zarządu,
 8. wpłat 1% podatku od podatników.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.
 3. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przyjęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

Rozdział IV

 WŁADZE FUNDACJI.

§ 12

 1. Władzami fundacji są:
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych                       z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundacji.

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

   Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

3.Członków pierwszego składu Rady powołuje dotychczasowy Zarząd.
   Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla
   rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to
   pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
   jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

    za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

7. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku

    małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

    podległości służbowej,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane                               

    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
    kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
    wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
    Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu
    majątkowego Fundacji,

c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi

    absolutorium,

d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa
    Zarządu,

e. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,

f. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

g. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do    
    kompetencji innych organów.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

    Zarządu, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

    W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu,

    bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków

    dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni

    od daty zgłoszenia wniosku.

6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd Fundacji.

§ 16

1.Zarząd Fundacji składa się z 2 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych
   przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,

b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

   za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c. śmierci członka Zarządu.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b. realizacja celów statutowych,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,

h. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie             z działalności Fundacji.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na

    kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą
    elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co
    najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał. Formy uchwały wymaga decyzja
     przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Sposób Reprezentacji

§ 19

1.  Reprezentować  Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać
     może każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3.

3. W sprawach majątkowych powyżej 30.000,00 (sł.: trzydzieści tysięcy złotych)
     – wymagany jest  podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym
    Prezesa.

4. Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom.

    Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub
    z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub
    innego stosunku prawnego.

5. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnego podpisywania umów.

§ 20

Biuro Fundacji

 1. Dla realizacji swych zadań Prezes może powołać Biuro Fundacji i Dyrektora Biura   Fundacji. Biuro Fundacji zapewnia obsługę administracyjną Zarządu oraz prowadzi bieżące sprawy Fundacji.
 2. Dyrektora Biura Fundacji oraz Pracowników Biura zatrudnia i zwalnia Prezes    Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać jego zastępców.
 4. Biuro Fundacji pracuje i działa na podstawie Regulaminu Biura Fundacji.
 5. Regulamin określa tryb, zasady i strukturę pracy Biura Fundacji oraz warunki pracy i płacy pracowników Biura Fundacji i jego Dyrektora.
 6. Regulamin Biura Fundacji uchwala Zarząd.
 7. Pracownicy Biura Fundacji podlegają służbowo Dyrektorowi Fundacji, natomiast
  Dyrektor Fundacji służbowo podlega Prezesowi.

Rozdział V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów.

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona

   lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw

    polityki społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać
    przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji                  
    o zbliżonychcelach.

§ 23

W Fundacji zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,                    z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.         
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

                                                             

Fundacja SNAP
STOP Narkomanii, alkoholizmowi, przemocy. 

FUNDACJA SNAP
STOP - NARKOMANII ALKOHOLIZMOWI PRZEMOCY

ul. Północna 9/5 
09-100 Płońsk
NIP:6222797491
REGON: 365822860

tel. (+48) 504-672-900
Copyright © 2024
Realizacja: Elevation Group